by

Hubungan Negara dan Warga Negara

Oleh : Sandani

Hubungan antara negara dan warga negara yang paling menonjol adalah hak dan kewajiban .yang mana warga negara mempuyai kewajiban untuk menjunjung hukum,menghormati hak asasi manusia orang lain, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh UUD, ikut serta dalam pertahanan dan keamaman negara salah satu caranya ialah tidak membuat keonaran disana sini ,dan mengikuti pendidikan dasar seperti menuntut ilmu.

Banner

Di samping itu warga negara juga mempuyai hak asasi, yang mana hak tersebut telah ditetapkan  semenjak manusia lahir kedunia sebagai anugrah tuhan yang maha kuasa atau bisa juga di sebut sebagai hak yang telah melekat pada diri manusia tersebut. Disamping itu negara juga mempuyai kewajiban sama halnya seperti warga negara ,negara juga mempuyai kewajibanya yaitu melindungi segenab bangsa artinya negara tersebut harus melindungi warganya dari ancaman –ancman yang terjadi baik dari luar negri maupun dalam negri, pemenuhan hak asasi manusia juga tanggung jawab negara , menjamin kemerdekaan tiap penduduk, untuk menjaga keamanan dan ketahanan rakyat maka rakyat dan negara harus bekerja sama , memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi agar anak Bangsa menjadi cerdas , memajukan kebudayaan nasional indonesia agar warga negara indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing,menghormati dan meelihara bahasa daerah,bertanggung jawab atas peyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

 Selain kewajiban warga negara juga mempuyai hak ,hak-hak tersebut antara lain ialah:pekerjaan dan penghidupan yang layak agar tidak ada lagi warga negara kita yang hidup tidak sepatutnya,berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan agar kita tidak memendam suatu permasalahan itu sendiri, membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan,di samping itu anak juga mempunyai hak terhadap orangtuanya yaitu untuk mendapatkan hidup yang layak mendapat pendidikan dan hak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Utuk melaksanakan hak dan kewajiban negara agar berjalan sesuai seperti yang kita inginkan ada 3 hal penting dalam pelaksanaannya :pancasila perlu di mengerti secara tepat dan benar agar warga negara melaksanakan kewajibanya berdasarkan pancasila, pedoman pelaksanaan semastinya kita sebagai warga negara yang madani harus mempunyai suatu pedoman ,semestinya kita tidak perlu malu untuk mencontoh perbuatan seseorang selama perbuatan itu tidak manyalahi UUD dan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut,perlunya lembaga yang bertugas mengawas pelaksaan pancasila guna untuk mu,buka ruang-ruang dialog agar tumbuh rasa sadar pada warga negara tersebut.

Agar menjadi negara yang bermasyarakat madani maka negara dan warga negaranya harus bekerja sama agar tumbuhlah negara yang adil dan makmur supaya masyarakatnya bebas dari ancaman baik dari liar maupun ancaman dari dalam dan negara juga harus memenuhi fasilitas yang di perlukan masyarakat supaya tidak ada lagi masyarakat yang hidup terluntang lanting dan salah satu cara agar negaratetap dsamai yaitu dengan cara melestarikan budaya dan menjaga lingkungan supaya negara kita tetap hijau.

 

Mahasiswa Prodi Ilmu Al-qur’an dan Fafsir

Comments

comments